แผนยุทธศาสตร์

    1. พัฒนาบุคลากรของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นนักส่งเสริมมืออาชีพ
    2. มีผลการศึกษา การวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมที่มีคุณภาพ
    3. บุคลากรมีความรู้และเจตคติที่ดีในการทำงานวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร
    4. มีเครือข่ายและพันธมิตรในทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร