พันธกิจ
 
  1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
  2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
  3. ประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร
  4. ปฏิบัติงานร่วมและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆหรือได้รับมอบหมาย