บทบาทหน้าที่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 
  1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
  2. ศึกษา วิจัย สนับสนุนและพัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร
  3. ประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย