ดูเอกสาร

แสดงความคิดเห็น


หนังสือแจ้ง กษ ๑๐๐๖/ว ๑๐๙๓
หนังสือแจ้ง กษ ๑๐๐๖/ว ๑๑๒๒


กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญทุกท่านร่วมให้ข้อคิดเห็น
เอกสาร "พัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย"
และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมขอได้โปรดแจ้งที่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
โทร 02-579-9524 โทรสาร 02-579-3940
E-mail : research20@doae.go.th
เพื่อที่จะจัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ต่อไป


Power Point เรื่อง "ระบบส่งเสริมการเกษตร"
ประกอบการชี้แจงในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจง
แผนงาน / โครงการฯ ปี 2554 วันที่ 14 ธ.ค. 53 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก