ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2940-6033, 0-2579-3940 เบอร์ภายใน 544, 289
Fax 0-2579-3940 E-mail sugunya.a@doae.go.th
research@doae.go.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2579-9524, 0-2579-9587, 0-2940-6033 เบอร์ภายใน 290
Fax 0-2940-6033 E-mail research10@doae.go.th
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2940-6038, 0-2579-9524 เบอร์ภายใน 291, 250
Fax 0-2940-6038 E-mail research20@doae.go.th
กลุ่มพัฒนางานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2940-6061 เบอร์ภายใน 239, 247
Fax 0-2940-6061 E-mail research30@doae.go.th