ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

คลัง VDO

 
 
 
คำสั่งคณะทำงาน คณะทำงานจัดการความรู้ ปี 57
  คณะทำงานจัดการความรู้ ปี 58
  คณะทำงานจัดการความรู้ ปี 59
   
แผนการจัดการความรู้
   
คลังความรู้  
  ความรู้ทางวิชาการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

     
  กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
   
  กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
     
     
 

กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

     
  กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
   
  กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
   
         
องค์ความรู้จากการทำงาน เครือข่ายเกษตรสีเขียวจังหวัดหนองคาย
  กรณีตัวอย่างเกษตรกรรมทางเลือก
    การถอดบทเรียนสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การถอดบทเรียนสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
  การถอดบทเรียน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
องค์ความรู้จากผู้เกษียณ ภาษาอังกฤษ
  IPM
  เทคนิคการเป็นคุณ Fa
 

เรื่อง ข้อคิดการทํางานสู่ความสําเร็จ

 

เรื่อง กลุ่มกับงานส่งเสริมการเกษตร

 

เรื่อง งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

         
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2    
   
ภาพข่าว KM